SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (SGDP) NEDİR?

SGDP belirli yaş , sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden , kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.

2-SGDP UYGULAMASINA NE ZAMAN BAŞLANMIŞTIR.

(4/a) (SSK) sigortalıları yönünden SGDP uygulamasına 6/5/1986 tarihinden itibaren başlanılmış olup bu tarihten sonra yaşlılık aylığı başlanan SSK sigortalılarının yeniden çalışmaya başlayıp istekte bulunmaları halinde SGDP ödenmesi imkan sağlanmıştır. Bağ-kur , emekli sandığı ya da banka sandıklarına göre emekli olup (4/a) kapsamında çalışmaya başlayanlar da 6/5/1986 tarihinden itibaren SGDP ’ ye  tabi tutulmuşlardır.

 

1/10/1999 tarihinden itibaren (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra serbest avukat veya noter olarak çalışmalarını sürdürenlerin aylıklarından sosyal yardım zammı dahil %15 oranında SGDP kesilmeye başlanmıştır.

 

(4/b) (Bağ-kur) sigortalılarından emekli olduktan sonra Bağ-kur kapsamında çalışması olanlar hakkında SGDP uygulamasına ilk defa 8/9/1999 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bağ-kur sigortalılarının aylıklarından %10 oranında SGDP kesintisi yapılmıştır.

 

SSK , Emekli sandığı ya da banka sandıklarına göre aylık alıp (4/b) kapsamında çalışmaya başlayanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlardan 2/8/2003 , gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar ve şirket ortaklarından 28/1/2004 tarihinden itibaren 12 nci gelir basamağının %10’u oranında SGDP alınmaya başlanmıştır. Bu kişiler SGDP prim tutarını Bağ-kur’a ödemişlerdir.

 

3-SGDP PRİMİNİ KİM ÖDER, SGDP PRİM ORANI NEDİR?

 

İşverenler sigortalılara ödedikleri ücretten sigortalıya ilişkin SGDP hissesini kesip kuruma bildirim yaparlar. (4/a) sigortalılarının yaşlılık aylıklarından SGDP kesilmez. 2008 yılı ekim ayı başından sonra emekli olup (4/a) kapsamında çalışması olanlardan kısa vade sigorta prim oranına %30 ilave edilerek SGDP alınır. 1/10/2008-31/8/2013 tarihleri arasında SGDP oranı %31,5 ile 36,5 arasında değişmekte olup 1/9/2013 tarihinden sonra bu oran %32 olacaktır. %30 oranındaki SGDP ‘ nin  ¼ ‘ü sigortalı , ¾ ‘ü işveren hissesi olup işveren kısa vade primini de ilave ederek kuruma bildirim yapar.

 

2008yılı ekim ayı başından sonra yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanıp (4/b) çalışması olanların aylıklarından 2008 yılında % 12  , 2009 yılında  % 13 , 2010 yılında %14 ve 2011 yılından itibaren de %15 oranında SGDP kesilmektedir.

 

 4-SGDP YÖNÜNDEN YAPILAN YARDIMLAR NELERDİR?

 

(4/a) sigortalıları yönünden SGDP ödenmiş sürelerde sigortalılara iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yönünden yardım yapılmakta olup , bu süreler malullük , yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmakta , primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmamaktadır.

 

5-2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN İTİBAREN İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLAYIP EMEKLİ OLACAKLARIN DURUMU?

 

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı ekim ayı başından sonra (4/a) ve (4/c) sigortalısı olup yaşlılık aylığı bağlananlardan yeniden çalışmaya başlayanlardan kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyete tabi çalışanlar haricindeki sigortalıların bağlanan yaşlılık aylıkları kesilecektir. Aylıkları kesilen sigortalılardan kısa vade , uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınacak, bu çalışmaları sona erdikten sonra yeni aylıkları bu hizmetleri de dahil edilerek yeniden hesaplanacaktır. Bunlardan SGDP kesilmeyecektir.

 

2008 yılı ekim ayı başından sonra ilk defa (4/a) , (4/b) ve (4/c) ‘ye tabi çalışıp yaşlılık aylığı bağlanan kişilerden kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyeti olanlar dışında (4/b) sigortalıları bulunanlardan kuruma yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıkları kesilmeyecek ancak bunların aylıklarından %15 oranında SGDP kesilecektir.

 

6-EMEKLİLİK VE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARDAN SGDP KESİLİR Mİ?

 

(4/a) , (4/b) ve (4/c) kapsamında emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlananların kamuya ait kişilerde (genel bütçeye dahil daireler , katma bütçeli idareler , döner sermayeler , fonlar , belediyeler , il özel idareleri , belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler , sosyal güvenlik kurumları , bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum , kurul , üst kurul ve kuruluşları , kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda) (4/a) ya da (4/c) yönünden yeniden çalışmaya başlamaları halinde emeklilik ve yaşlılık aylıkları kesilmekte olup bunlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmamaktadır.

 

7-EMEKLİLİK YA DA YAŞLILIK AYLIĞI KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI NEDENİYLE KESİLENLERİN BU İŞLERDEN AYRILDIKTAN SONRA KESİLEN AYLIĞI NASIL BAĞLANIR?

 

(4/a) kapsamında çalışıp yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra kamu sektöründe ait işlerde (4/a) kapsamında çalışanlar  hakkında uzun vade , kısa vade ve genel sağlık sigortası primi alındığından bu çalışmalar dahil edilerek yaşlılık aylığı yeniden bağlanmaktadır.

 

(4/a) ve (4/c) kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra kamu sektörüne ait işlerde (4/c) kapsamında çalışanların hizmet birleştirme kapsamında değerlendirilmeyerek bu çalışmalara ait kesenek ve karşılıklar toptan ödeme olarak iade edilmekte , (4/a) ve (4/b) kapsamında kesilen yaşlılık aylığı güncellenerek sigortalılara ödenmektedir.

 

(4/c) kapsamında çalışıp emekli aylığı bağlandıktan sonra kamu sektörüne ait işlerde (4/c) kapsamında çalışanların aylıkları gerek 5434  sayılı kanunun 99 uncu maddesine gerekse 5335 sayılı kanunun 30 uncu maddesine göre kesildiğinden emekli aylığının yeniden bağlanmasında bu çalışmalarda dahil edilerek emeklilik aylığı yeniden hesaplanmaktadır.

 

 8-      SGDP KİMLERDEN KESİLMEZ?

 

-          kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunup bu kapsamdaki çalışmaları nedeniyle emekli olanlarla , hizmet akdine tabi çalışması dolayısıyla , kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ya da devlet memuru olarak emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların aylıkları kesilmez , bunlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmaz.

-          Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen türk işçilerinden yaşlılık ve emekli aylığı alanlardan SGDP kesilmez. Bunlar hakkında işverenleri tarafından kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri ödenir.

-          Cumhurbaşkanlığına seçilenler , dışarıdan bakanlar kurulu üyeliğine atananlar , yasama organı üyeliğine seçilenler , mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar , sadece toplantı veya huzur ücreti ya da  hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler , yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, vakıf üniversitelerinde görev alanlar , özel kanunlarında emeklilik ve yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırma veya görev yapma hakkı verilenlerden cumhurbaşkanı tarafından atananlardan , başbakan tarafından atananlar, bakanlar kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yasama organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar.

 

 9-      AVUKAT VE NOTERLER HAKKINDA SGDP YÖNÜNDEN NASIL İŞLEM YAPILIR?

 

2008 yılı ekim ayı başından önce (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra serbest avukat olarak çalışan ya da noterlik yapanların aylıklarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmiştir.

 

(4/a) ya da (4/c) kapsamında çalışanlar hariç avukatlık ve noterlik mesleği gelir vergisi mükellefiyetine tabi olmayı gerektiğinden , bu çalışmalar (4/b) kapsamında çalışma olarak değerlendirilmektedir.

 

2008 yılı ekim ayı başından sonra yaşlılık ve emekli aylığı bağlanıp avukatlık ve noterlik yapanların aylıklarından 2008 yılında % 12 , 2009 yılında %13 , 2010 yılında % 14 ve 2011 yılından itibaren de %15 oranında SGDP kesilmiştir.,

 

10-  BANKA SANDIKLARINDAN EMEKLİ OLUP (4/b) KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR HAKKINDA NE YAPILIR?

 

506 sayılı kanunun geçici 20 nci maddesine tabi banka sandıklarından emekli olanlar hakkında sosyal güvenlik kurumuna devredilinceye kadar sandık mevzuatı doğrultusunda işlem yapılmakla birlikte sandık emeklilerinin kendi nam ve hesabına çalışmaları halinde bankalarca aylıklarından SGDP kesilerek kurumumuza bildirilmektedir.

 

11-  3201 SAYILI KAUNA GÖRE YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİNİ BORÇLANARAK AYLIK BAĞLANANLARDAN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR HAKKINDA NE YAPILIR?

 

Yurtdışı hizmet borçlanması  yaparak emekli olanlardan Türkiye’de çalışmaya başlayanların aylıkları 19/6/2012 tarihine kadar kesilmekte , bunlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmamakta iken bu tarihten itibaren yurtdışı hizmetleri borçlanarak aylık bağlananların Türkiye’de sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde SGDP ’ ye tabi olmalarına imkan sağlanmıştır.

 

12-  SGDP ÇAKIŞMALARINDA NE YAPILIR?

 

Hizmetlerin birleştirilmesine yönelik yapılan işlemlerde sigortalının aynı anda birden fazla statüye tabi olması mümkün olmadığından yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra özel sektöre tabi işlerde işveren yanında çalışıp SGDP ’ ye tabi olanlar ile kendi nam ve hesabına çalışması olup aylığından SGDP kesintisi yapılanlar hakkında 1/3/2011 tarihine kadar önce başlayan sigortalılık statüsüne göre işlem yapılmakta , 1/3/2011 tarihinden sonra ise hizmet akdine tabi sigortalılık geçerli sayıldığından aynı anda kendi nam ve hesabına çalışması bulunanların aylığından yapılan SGDP kesintisi kaldırılmaktadır.

 

13- KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞMASI BULUNANLARIN SGDP BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILIR ?

 

25/2/2011 tarihinden önceki aylara ilişkin SGDP borçları 6111 sayılı kanunla ;

 

-1980/ocak ayından 2004/aralık ayına kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEPE) aylık değişim oranları ,

 

-2005/ocak ayından 2011/şubat ayına kadar (bu ay dahil) üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,

 

Basit usulde uygulanmak , gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilmek , peşin ya da 6,9,12 ve 18 eşit taksitte ödenmesi halinde taksitlendirme farkı ilave edilmek suretiyle ve ikişer aylık taksit süresi içinde ödenmek kaydıyla yapılandırılmıştır.

 

6385 sayılı kanunla kendi nam ve hesabına tabi çalışması bulunanlardan 2013 yılı mart sonuna kadar olan SGDP ’ ye ait borçlarını 1/2/2013 tarihinden itibaren dört ay içinde (30/5/2013 tarihine kadar) başvurmaları halinde 6111 sayılı kanunla getirilen şartlarla taksitlendirebileceklerdir.

 

14-SGDP PRİMİ ALINMASI ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL Mİ?

 

Kendi nam ve hesabına çalışması bulunanlardan alınan SGDP karşılığında herhangi bir sosyal sigorta yardımı yapılmaması , bu kesintinin herhangi bir nedeninin bulunmadığı , devletin otoritesine dayanarak vatandaşından karşılıksız olarak aldığı  her türlü vergi , resim , harç , ve benzerlerinin hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaması gerekçe gösterilerek anayasaya aykırılığı nedeniyle itiraz başvurusu yapılmış , anayasa mahkemesi 5/11/2008 tarihli ve 27045 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararıyla anayasanın 2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkesiyle toplum yaşamında eşitlik temeline dayanan adil bir hukuk düzeni kurulması amaçlandığı ; SGDP uygulanmasıyla , çalışmaya devam ederek kazanç sağlayanlarla sağlamayanlar arasında adil bir dengenin kurulmasının sağlandığı , soysal güvenlik destek priminin , sosyal güvenlik kurumlarının mali yapılarının güçlendirilmesi ve böylece sosyal sigortacılık faaliyetinin sürdürülebilmesi amacına yönelik olduğu ; bu uygulamanın sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi yapıldığında , emekli olan bir sigortalının işine devam etmesinin , hem istihdamı menfi yönde etkilediği , hem de sigortalı sayısının artmasını engellediği , dolayısıyla , emekli olan kişilerin işlerini başkalarına devretmek suretiyle genç sigortalıların sisteme dahil olmalarını teşvik etmenin , bu mümkün olmadığı takdirde , alınacak SGDP ile sisteme katkılarının sağlanmasının hedeflendiğinin anlaşıldığı , anayasanın 60 ıncı maddesinde yer alan “ herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet , bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” Şeklindeki anayasal düzenleme çerçevesinde değerlendirildiğinde ; herkesin sosyal güvenlik hakkından yararlanabilmesi bakımından sosyal güvenlik kurumlarının mali yapılarının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğu ; bu bağlamda , itiraz konusu kuralın , anayasanın 60 ıncı maddesinde sözü edilen tedbirler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği , ayrıca , sosyal ve ekonomik haklar alanında devlete yüklenen görevlerin , anayasanın 65 inci maddesinde belirtildiği biçimde mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirilebileceğinden SGDP uygulanmasının anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

Emlak Arama

SATILIK
KIRALIK
DEVIR
Fiyat:
(min) 
(max)
Semtler
Seçilen Semtler
 ESEKO HAKKINDA  
LEVENT CİNAŞ
GÖKHAN DURALİ
MURADİYE TURGUT
GENEL BİLGELER
İLÇELER
RAMAZAN URAL
İSMAİL ERTÜRK
AYDIN SEFA KIR
DOÇ.DR. NURAN ÖZTÜRK BAŞPINAR
FAALİYETLERİMİZ
MESLEKİ KARARLAR
EMEL GÖZÜM
GAZİ ÇELİK
ŞADAN ÇİFTER
CAFER KILINÇ
MURAT AVCI
CEM BESLER
KORAY MURATOGLU
İLHAN YILDIRIM
 ESEKO KURSLARI  
Emlak Danışmanlığı Kursumuza kayıtlar Devam Etmektedir.
EMLAK DANIŞMANLIĞI
 BASINDA ESEKO  
SEHİR
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
YENİGÜN
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ANADOLU
SONHABER
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
İKİEYLÜL
İKİEYLÜL
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
MİLLİ İRADE
SAKARYA
ŞEHİR
İSTİKBAL
ANADOLU
İSTİKBAL
SAKARYA
ŞEHİR
İKİEYLÜL
SONHABER
İKİEYLÜL
İSTİKBAL
SAKARYA
SAKARYA
İSTİKBAL
İKİ EYLÜL
ŞEHİR
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
YENİGÜN
ŞEHİR
24 NİSAN 2013
28 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 ŞEHİR
19 ŞUBAT 2013 ANADOLU
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 SONHABER
05 ARALIK 2012 2 EYLÜL
05 ARALIK 2012 ANADOLU
05 ARALIK 2012 MİLLİİRADE
05 ARALIK 2012 SAKARYA
04 MAYIS 2012 İSTİKBAL
21 MART 2012 HÜRRİYET
21 MART 2012 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2012 ANADOLU
28 OCAK 2012 SONHABER
28 OCAK 2012 SAKARYA
28 OCAK 2012 İSTİKBAL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
15 KASIM 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 İSTİKBAL
20 AĞUSTOS 2011 MİLLİ İRADE
20 AĞUSTOS 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 SONHABER
20 AĞUSTOS 2011 ŞEHİR
20 AĞUSTOS 2011 2 EYLÜL
14 HAZİRAN 2011 SAKARYA
14 TEMMUZ 2011 MİLLİ İRADE
18 HAZİRAN 2011 HÜRRİYET
18 MAYIS 2011 İKİEYLÜL
5 MAYIS 2011 İSTİKBAL
3 MAYIS 2011 HÜRRİYET
29 NİSAN 2011 HÜRRİYET
23 ŞUBAT 2011 TÜRKİYE
16 ŞUBAT 2011 ANADOLU
30 KASIM 2010 SAKARYA
02 KASIM 2010 SAKARYA
19 EYLÜL 2010 ŞEHİR
19 EYLÜL 2010 SAKARYA
29 AĞUSTOS 2010 SAKARYA
24 AĞUSTOS 2010 SONHABER
15 TEMMUZ 2010 MİLLİ İRADE
30 HAZİRAN 2010 ŞEHİR
18 HAZİRAN 2010 HÜRRİYET
12 HAZİRAN 2010 SAKARYA
02 NİSAN 2010 İKİEYLÜL
16 MART 2010 SONHABER
05 ŞUBAT 2010 MİLLİ İRADE
28 OCAK 2010 MİLLİ İRADE
23 OCAK 2010 İKİEYLÜL
13 OCAK 2010 SONHABER
08 OCAK 2010 SAKARYA
21 AĞUSTOS 2009 YENİGÜN
21 AĞUSTOS 2009 ANADOLU
21 AĞUSTOS 2009 ŞEHİR
21 AĞUSTOS 2009 SONHABER
21 AĞUSTOS 2009 SAKARYA
13 AĞUSTOS 2009 İKİEYLÜL
01 TEMMUZ 2009 MİLLİ İRADE
17 HAZİRAN 2009 MİLLİ İRADE
14 MAYIS 2009 İKİEYLÜL
11 MART 2009 İKİEYLÜL
07 ŞUBAT 2009 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2009 SONHABER
7 KASIM 2008 ŞEHİR
15 KASIM 2008 BURÇ
21 EKİM 2008 MİLLİ İRADE
21 EKİM 2008 ŞEHİR
20 EYLÜL 2008 SAKARYA
11 TEMMUZ 2008 SONHABER
05 TEMMUZ 2008 ŞEHİR
29 MAYIS 2008 ESKİŞEHİRHÜRRİYET
21 NİSAN 2008 İSTİKBAL
19 MART 2008 İSTİKBAL
16 EKİM 2007 AKHABER
15 HAZİRAN 2007 SAKARYA
22 HAZİRAN 2007 İSTİKBAL
10 NİSAN 2007 İSTİKBAL
15 ŞUBAT 2007 SONHABER
15 ŞUBAT 2007 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2006 AKHABER
28 EYLÜL 2006 ANADOLU
08 EYLÜL 2006 MİLLİ İRADE
09 AĞUSTOS 2006 SAKARYA
07 MART 2006 MİLLİ İRADE
21 OCAK 2006 MİLLİ İRADE
12 TEMMUZ 2005 ANADOLU
08 TEMMUZ 2005 İSTİKBAL
09 NİSAN 2005 İSTİKBAL
19 OCAK 2005 İSTİKBAL
31 ARALIK 2004 SONHABER
27 EYLÜL 2004 ANADOLU
21 EYLÜL 2004 SAKARYA
27 AĞUSTOS 2004 İSTİKBAL
2 TEMMUZ 2004 İKİEYLÜL
14 HAZİRAN 2004 SAKARYA
22 MAYIS 2004 İKİEYLÜL
21 NİSAN 2004 İSTİKBAL
20 OCAK 2004 İSTİKBAL
13 OCAK 2004 SAKARYA
17 ARALIK 2003 SONHABER
13 KASIM 2003 MİLLİ İRADE
06 KASIM 2003 İKİEYLÜL
01 KASIM 2003 İSTİKBAL
30 EYLÜL 2003 İSTİKBAL
23 EYLÜL 2003 SAKARYA
11 EYLÜL 2003 İKİEYLÜL
05 EYLÜL 2003 SONHABER
11 AĞUSTOS 2003 İKİEYLÜL
06 AĞUSTOS 2003 SAKARYA
17 TEMMUZ 2003 SONHABER
10 TEMMUZ 2003 İKİEYLÜL
26 HAZİRAN 2003 İKİEYLÜL
10 HAZİRAN 2003 İSTİKBAL
29 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
06 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
01 NİSAN 2003 MİLLİ İRADE
14 MART 2003 SAKARYA
01 OCAK 2003 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2002 İSTİKBAL
23 ARALIK 2002 HABERTÜRK
29 KASIM 2002 İKİEYLÜL
28 KASIM 2002 İKİEYLÜL
15 EKİM 2002 SAKARYA
24 EYLÜL 2002 MİLLİ İRADE
13 EYLÜL 2002 SAKARYA
24 MART 2002 SAKARYA
03 ŞUBAT 2002 İSTİKBAL
31 OCAK 2002 İKİ EYLÜL
27 OCAK 2002 SAKARYA
01 OCAK 2002 İSTİKBAL
09 KASIM 2001 İKİEYLÜL
31 EKİM 2001 SAKARYA
06 EYLÜL 2001 İSTİKBAL
05 HAZİRAN 2001 SAKARYA
19 NİSAN 2001 SAKARYA
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Sipahi İş Hanı Kat:3 No:74 ESKİŞEHİR   Tel: 0222 220 59 78  0222 444 41 44   Faks: 0222 221 88 87
    eskemlak@gmail.com
Ana Sayfam Yap     Sık Kullanılanlara Ekle     Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri