TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN AÇIKLAMA

 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

İlgi : a) 03/10/1997 tarih ve 1997/12 sayılı Genelge.
b) 26/05/2014 tarih ve 23294678-010.07.02/28158 sayılı Duyuru.
c) 20/03/2007 tarih ve 2007/5 sayılı Genelge.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanan 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmiştir.
Yeni yasal düzenleme ile asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeterli gelirli tarımsal arazi
büyüklüğü kavramları tanımlanmış, belirlenen büyüklükteki tarımsal araziler üzerinde
gerçekleştirilecek mülkiyeti aktarıcı nitelikli işlemlerin yanı sıra, intikal ve miras taksimi
işlemlerinde önemli değişiklikler öngörülmüştür.
Kural olarak tarımsal alanlarda gerçekleştirilecek tapu ve kadastro işlemlerinde, tarımsal
nitelik taşıyan alanların asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü,
arazi sınıfları arasındaki dönüştürme katsayıları, tarımsal alanlar arasındaki ekonomik bütünlük vb.
kavramların müdürlüklerimizce irdelenerek doğrudan işlem tesis edilmesi mümkün olmadığından
söz konusu taleplerle ilgili olarak il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince olumlu görüş
verilmesi durumunda işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İl/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri tarafından konuya ilişkin yapılacak
değerlendirmede TAKBİS üzerinden alınacak tapu kayıt örneklerinden yararlanılacak, kayıtlarda
bir çelişki bulunması durumunda tapu müdürlüklerinden ıslak imzalı kayıt örneği talep
edilebilecektir.
5403 sayılı Kanunda 6537 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile, tarım arazileri Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemeyecek,
hisselendirilemeyecek, pay ve paydaş sayısı artırılamayacaktır.
Tarımsal arazinin niteliği konusunda tereddüt oluşması halinde (Örneğin taşınmazın niteliği
ham toprak, depolu bahçe, bahçeli ev, içinde ev olan tarla vb. gibi) konunun il/ilçe gıda, tarım ve
hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekmektedir.
T.C.
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Tapu Dairesi Baskanlıgı
Sayı :23294678-010.07.02/34306 12/06/2014
Konu :5403 s. Kanun Uygulamaları
1 / 7
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A.TUNÇ
Memur
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Tapu sicilinde tarımsal niteliğiyle kayıtlı taşınmazın imar planı kapsamında
olduğunun taraflarca beyan edilmesi durumunda öncelikle ilgili belediye/valiliklerden talep
konusu parselin;
- Planı olup olmadığı,
- Planı varsa kullanım amacı,
Soru konusu edilerek alınacak cevabi yazıda, taşınmazın imar planının (nazım, mevzii,
uygulama imar planı vb.) bulunduğu ve planda tarımsal alan olarak özgülenmediğinin belirtilmesi
halinde ilgi (a) Genelge gereğince işlem yapılacaktır.
Taşınmazın imar planı kapsamı dışında kaldığı veya imar planında tarımsal niteliği
korunacak alanda yer aldığının tespiti halinde, tarla/bağ/bahçe/zeytinlik/çayır/üzerinde ev olan tarla
vb. tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazların müstakilen veya hisseli olarak paydaşlara veya
uygulamanın aşağıda öngörüldüğü biçimde üçüncü kişiye devredilebilmesi için; yönlendirilmesi
gerekmektedir.
A-TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİ AKTARICI İŞLEM YAPILMASI
a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılabilecek işlemler
1) Devre konu taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde (ilçenin tüm mahalle ve
köylerini kapsayacak biçimde) müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin olmadığının
TAKBİS üzerinden tespit edilmesi durumunda, taşınmazın veya mevcut payın
hisselendirilmeksizin aynen devrine yönelik istemin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.
2) Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamına gelen aynı ilçe sınırları içindeki (ilçenin tüm
mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) tüm tarımsal parsellerinin aynı anda paydaş
olan/olmayan bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere hisselendirilmeksizin mevcut payın
aynen devrine yönelik talebinin tasfiye niteliği taşıması nedeniyle, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.
T.C.
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Tapu Dairesi Baskanlıgı
Sayı :23294678-010.07.02/34306 12/06/2014
Konu :5403 s. Kanun Uygulamaları
2 / 7
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A.TUNÇ
Memur
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
3) Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 5403
sayılı Kanunun 8/C maddesi gereği, tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet ilkelerine göre aile
malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların kuracağı limited şirkete veya üçüncü
kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin
karşılanması mümkündür.
4) 3194 sayılı İmar Kanununun 27/3 maddesi gereğince, köy yerleşik alan sınırları
içerisinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu
nedenle köy yerleşik alan sınırları içerisinde olduğu tespit edilen tarımsal nitelikli taşınmazlara
ilişkin işlemlerin doğrudan karşılanması gerekir. Köy yerleşik alan sınırları konusunda tereddüt
oluşması halinde durumun kadastro veya il özel idaresi müdürlüğüne soru konusu edilmesi
gerekmektedir.
5) Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen
büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri
mümkündür.
b) Diğer hususların İrdelenmesi
Tapu müdürlüklerince doğrudan karşılanabilecek istemler dışında her türlü talebin il/ilçe
gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine iletilerek alınacak cevabi yazı gereğince işlemlerin
yönlendirilmesi gerekmektedir.
B- TARIM ARAZİLERİNDE İNTİKAL/TAKSİM/PAY TEMLİKİ
a) 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014) tarihinden önceki ölümlerde
1) 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan
15.05.2014 tarihinden önceki tarihli ölümlerde intikal taleplerinin elbirliği halinde mülkiyet veya
paylı mülkiyet olarak yapılması mümkün olup, intikal işleminden sonra mirasçılar arasında
yapılacak olan miras payı temliki, miras taksimi vb. taleplerin kabul edilmesi; mirasçıların üçüncü
kişilere olan devir taleplerinin ise 6537 sayılı Kanun uyarınca il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekmektedir.
T.C.
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Tapu Dairesi Baskanlıgı
Sayı :23294678-010.07.02/34306 12/06/2014
Konu :5403 s. Kanun Uygulamaları
3 / 7
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A.TUNÇ
Memur
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
2) 15.05.2014 tarihinden önce ölümler nedeniyle tapu sicilinde elbirliği veya paylı mülkiyet
olarak intikali yapılmış veya kadastro tespiti nedeniyle tapu sicili kök muris adına veya mirasçıları
adına elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde oluşmuş ise, mirasçıların kendi aralarında yapacakları
miras payı temliki, miras taksimi taleplerinin kabul edilmesi, mirasçıların üçüncü kişilere olan
devir taleplerinin ise 6537 sayılı Kanun uyarınca il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne
soru konusu edilmesi gerekmektedir.
3) 15.05.2014 tarihinden önce ve sonra gerçekleşen birden fazla ölümlü intikal işlemlerinde
ise iştirak halinde intikal sonrası Kanun öncesi ölenlerin mirasçıları arasında sadece miras payı
temliki yapılabilecek, diğer işlemler için ise il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden
uygunluk görüşü alınacaktır.
4) 6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinde (15.05.2014 öncesi gerçekleşen ölümlerde)
mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, miras payı
temlik ve miras taksim işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre
tamamlanacağından, 6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde (15 Mayıs 2016
tarihine kadar) yapılacak bu tür devir işlemleri harçlardan muaftır. (5403 s. K. Geçici m. 5)
b) 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014) tarihinden sonraki ölümlerde
1) Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 5403
sayılı Kanunun 8/C maddesi gereği, tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet ilkelerine göre aile
malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların kuracağı limited şirkete veya üçüncü
kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin
karşılanması mümkündür
Birden fazla ehil mirasçıya devir istemi mevcutsa yeter gelirli tarımsal arazi için uygun
büyüklüğün sağlanıp sağlanmadığı hususunun tespiti için durum il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüğüne soru konusu edilerek, alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.
2) 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan
15.05.2014 tarihi ve sonrasında gerçekleşen ölümlerde tarımsal nitelik taşıyan taşınmaz malların
(tarla, bağ, bahçe, zeytinlik vb.) intikal taleplerinin elbirliği mülkiyet olarak karşılanması, paylı
mülkiyet olarak yapılan intikal taleplerinde ise durumun il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüğüne soru konusu edilerek, alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.
T.C.
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Tapu Dairesi Baskanlıgı
Sayı :23294678-010.07.02/34306 12/06/2014
Konu :5403 s. Kanun Uygulamaları
4 / 7
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A.TUNÇ
Memur
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
3) Mirasçıların yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları
durumunda, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin mirasçılar harçlardan ve bu
işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır. (5403 s. K. m. 8/I)
C- TARIM ARAZİLERİNE HACİZ KONULMASI, İPOTEK TESİSİ, CEBRİ SATIŞ
VE MAHKEME KARARLARININ İNFAZI
1) 6537 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ile, hisseli taşınmazlarda Kanunla belirlenen
normun altında kalan payların rehnedilmesi ile ilgili engelleyici hüküm olan 5403 sayılı Kanunun 8
inci maddesinin son fıkrası kaldırılmış olduğundan tarım arazilerinin rehnedilmesi ile ilgili
taleplerin karşılanması gerekmektedir.
2) 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014 tarihinden) öncesi hisseli tarımsal alanlarda
gerçekleştirilerek yürürlükteki mevzuat gereği İdaremizce infaz edilemeyen cebri satış kararları ile
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kesinleştirilen cebri satış kararlarının istem gereği doğrudan
karşılanması gerekmektedir.
3) Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması Anayasanın 138. maddesi gereği zorunlu
bulunduğundan mahkeme kararı gereği işlem yapılması gerekmektedir.
D- TARIM ARAZİLERİNDE TEKNİK NİTELİKLİ İŞLEM TALEBİ
1) İfraz, tevhit, cins değişikliği vb. işleme konu taşınmazların imar planında tarımsal amaç
dışı kullanıma ayrıldığının tespiti halinde taleplerin yürürlükteki mevzuatına uygun biçimde
karşılanması gerekmektedir.
2) Söz konusu taşınmazların planda tarımsal alan olarak ayrılması ya da plansız alanda
kalması durumunda taşınmazın ifrazı, bölünmesi, ayrılması sonucunu doğuran işlemlerde il/ilçe
gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin işleme ilişkin uygunluk görüşünün kadastro
müdürlükleri tarafından işlem öncesi aranılması, bunun dışında kalan yüzölçümü değişikliği,
birleştirme vb. işlemlerde talebin doğrudan karşılanması gerekmektedir.
T.C.
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Tapu Dairesi Baskanlıgı
Sayı :23294678-010.07.02/34306 12/06/2014
Konu :5403 s. Kanun Uygulamaları
5 / 7
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A.TUNÇ
Memur
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
E- TARIM ARAZİLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DİĞER KAMULAŞTIRMALAR
Tarım arazileri üzerinde yapılacak kamulaştırmalarda 6537 sayılı Kanun ile değişikliğe
uğrayan 5403 sayılı Kanunda engelleyici bir hüküm bulunmadığından, her türlü (rızaî veya kazaî)
kamulaştırma isteminin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmeksizin
karşılanması gerekmektedir.
F- 5403 SAYILI KANUNA GÖRE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞINCA YAPILACAK KAMULAŞTIRMA VE TOPLULAŞTIRMA
İŞLEMLERİ, 3083 SAYILI KANUN UYGULAMALARI
Asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal araziler 1) Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından toplulaştırabilir veya kamulaştırabilir. Bu amaçla yapılan
kamulaştırmalar ile satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak
düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur. (5403 s. K. m. 17/6)
2) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun
uygulama alanında bulunan taşınmazlarda il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine
konunun iletilerek alınacak cevaba göre işlemlere yön verilecektir.
G - KADASTRO ÇALIŞMALARI
1) Kadastro çalışmalarında, 5403 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.07.2005 tarihinden
sonra tarım arazilerinde, miras yoluyla intikal eden taşınmazlar hariç hissedarları arasında haricen
yapılmış olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin yüzölçümlerinin bölünmez(Asgari
tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2
hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük
belirlenemez.) büyüklük olarak kabul edilen bu miktarların altında olması durumunda ifrazen
taksim talebi il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan
karşılanmayacaktır. Miras yoluyla intikal eden taşınmazlarda ise il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüklerinden alınacak cevaba göre işleme yön verilecektir. 19.07.2005 tarihinden önce
yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde ise Kanunda belirlenen parsel yeter büyüklüğü
aranmayacaktır.
T.C.
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Tapu Dairesi Baskanlıgı
Sayı :23294678-010.07.02/34306 12/06/2014
Konu :5403 s. Kanun Uygulamaları
6 / 7
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A.TUNÇ
Memur
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun 2) yürürlüğe girdiği 15.05.2014
tarihinden sonra tarım arazilerinin intikalleri, tüm mirasçıların birlikte talepleri olsa dahi elbirliği
mülkiyet olarak (iştirak halinde mülkiyet/verasette iştirak olarak) yapılacağından il/ilçe gıda, tarım
ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan müşterek mülkiyete dönüştürülmeyecek
ve ifrazen taksimlere yönelik talepler karşılanmayacaktır. 15.05.2014 tarihinden önceki ölümlere
dayalı olarak yapılacak intikallerde ise paylı (müşterek) mülkiyet olarak tasarruf edilen tarım
arazilerinin paylı (müşterek) mülkiyet olarak tespiti mümkündür.
3) Öte yandan, cinsi tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, valilik/belediyelere, imar planı
(nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi) kapsamında kalıp kalmadığı, kalmakta ise planda
kullanım amacının tarım dışı olup olmadığının yazılı olarak sorularak alınacak cevabi yazılarda,
taşınmazın imar planı (nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi) kapsamında kaldığı ve planda
kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde bu Kanun hükmü uygulanmayacaktır.
İlgi (b) Duyuru ile ilgi (c) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini, bu hususun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu ve kadastro müdürlüklerine
duyurulmasını rica ederim.
Davut GÜNEY
Genel Müdür
Dağıtım:
-Bölge Müdürlüklerine
T.C.
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Tapu Dairesi Baskanlıgı
Sayı :23294678-010.07.02/34306 12/06/2014
Konu :5403 s. Kanun Uygulamaları
7 / 8
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A.TUNÇ
Memur
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Memur : A.TUNÇ
Sube Müdürü : M.E.DIVARCI
Tapu Dairesi Baskanı :H.GÜVENÇ
Genel Müdür Yardımcısı : H.KESIMOGLU
Koordinasyon :
Sube Müdürü : N.K.TOKER
Kadastro Dairesi Baskan V. : S.DURLU
8 / 8
T.C.
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Tapu Dairesi Baskanlıgı
Sayı :23294678-010.07.02/34306 12/06/2014
Konu :5403 s. Kanun Uygulamaları
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A.TUNÇ
Memur
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

Emlak Arama

SATILIK
KIRALIK
DEVIR
Fiyat:
(min) 
(max)
Semtler
Seçilen Semtler
 ESEKO HAKKINDA  
LEVENT CİNAŞ
GÖKHAN DURALİ
MURADİYE TURGUT
GENEL BİLGELER
İLÇELER
RAMAZAN URAL
İSMAİL ERTÜRK
AYDIN SEFA KIR
DOÇ.DR. NURAN ÖZTÜRK BAŞPINAR
FAALİYETLERİMİZ
MESLEKİ KARARLAR
EMEL GÖZÜM
GAZİ ÇELİK
ŞADAN ÇİFTER
CAFER KILINÇ
MURAT AVCI
CEM BESLER
KORAY MURATOGLU
İLHAN YILDIRIM
 ESEKO KURSLARI  
Emlak Danışmanlığı Kursumuza kayıtlar Devam Etmektedir.
EMLAK DANIŞMANLIĞI
 BASINDA ESEKO  
SEHİR
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
YENİGÜN
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ANADOLU
SONHABER
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
İKİEYLÜL
İKİEYLÜL
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
MİLLİ İRADE
SAKARYA
ŞEHİR
İSTİKBAL
ANADOLU
İSTİKBAL
SAKARYA
ŞEHİR
İKİEYLÜL
SONHABER
İKİEYLÜL
İSTİKBAL
SAKARYA
SAKARYA
İSTİKBAL
İKİ EYLÜL
ŞEHİR
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
YENİGÜN
ŞEHİR
24 NİSAN 2013
28 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 ŞEHİR
19 ŞUBAT 2013 ANADOLU
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 SONHABER
05 ARALIK 2012 2 EYLÜL
05 ARALIK 2012 ANADOLU
05 ARALIK 2012 MİLLİİRADE
05 ARALIK 2012 SAKARYA
04 MAYIS 2012 İSTİKBAL
21 MART 2012 HÜRRİYET
21 MART 2012 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2012 ANADOLU
28 OCAK 2012 SONHABER
28 OCAK 2012 SAKARYA
28 OCAK 2012 İSTİKBAL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
15 KASIM 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 İSTİKBAL
20 AĞUSTOS 2011 MİLLİ İRADE
20 AĞUSTOS 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 SONHABER
20 AĞUSTOS 2011 ŞEHİR
20 AĞUSTOS 2011 2 EYLÜL
14 HAZİRAN 2011 SAKARYA
14 TEMMUZ 2011 MİLLİ İRADE
18 HAZİRAN 2011 HÜRRİYET
18 MAYIS 2011 İKİEYLÜL
5 MAYIS 2011 İSTİKBAL
3 MAYIS 2011 HÜRRİYET
29 NİSAN 2011 HÜRRİYET
23 ŞUBAT 2011 TÜRKİYE
16 ŞUBAT 2011 ANADOLU
30 KASIM 2010 SAKARYA
02 KASIM 2010 SAKARYA
19 EYLÜL 2010 ŞEHİR
19 EYLÜL 2010 SAKARYA
29 AĞUSTOS 2010 SAKARYA
24 AĞUSTOS 2010 SONHABER
15 TEMMUZ 2010 MİLLİ İRADE
30 HAZİRAN 2010 ŞEHİR
18 HAZİRAN 2010 HÜRRİYET
12 HAZİRAN 2010 SAKARYA
02 NİSAN 2010 İKİEYLÜL
16 MART 2010 SONHABER
05 ŞUBAT 2010 MİLLİ İRADE
28 OCAK 2010 MİLLİ İRADE
23 OCAK 2010 İKİEYLÜL
13 OCAK 2010 SONHABER
08 OCAK 2010 SAKARYA
21 AĞUSTOS 2009 YENİGÜN
21 AĞUSTOS 2009 ANADOLU
21 AĞUSTOS 2009 ŞEHİR
21 AĞUSTOS 2009 SONHABER
21 AĞUSTOS 2009 SAKARYA
13 AĞUSTOS 2009 İKİEYLÜL
01 TEMMUZ 2009 MİLLİ İRADE
17 HAZİRAN 2009 MİLLİ İRADE
14 MAYIS 2009 İKİEYLÜL
11 MART 2009 İKİEYLÜL
07 ŞUBAT 2009 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2009 SONHABER
7 KASIM 2008 ŞEHİR
15 KASIM 2008 BURÇ
21 EKİM 2008 MİLLİ İRADE
21 EKİM 2008 ŞEHİR
20 EYLÜL 2008 SAKARYA
11 TEMMUZ 2008 SONHABER
05 TEMMUZ 2008 ŞEHİR
29 MAYIS 2008 ESKİŞEHİRHÜRRİYET
21 NİSAN 2008 İSTİKBAL
19 MART 2008 İSTİKBAL
16 EKİM 2007 AKHABER
15 HAZİRAN 2007 SAKARYA
22 HAZİRAN 2007 İSTİKBAL
10 NİSAN 2007 İSTİKBAL
15 ŞUBAT 2007 SONHABER
15 ŞUBAT 2007 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2006 AKHABER
28 EYLÜL 2006 ANADOLU
08 EYLÜL 2006 MİLLİ İRADE
09 AĞUSTOS 2006 SAKARYA
07 MART 2006 MİLLİ İRADE
21 OCAK 2006 MİLLİ İRADE
12 TEMMUZ 2005 ANADOLU
08 TEMMUZ 2005 İSTİKBAL
09 NİSAN 2005 İSTİKBAL
19 OCAK 2005 İSTİKBAL
31 ARALIK 2004 SONHABER
27 EYLÜL 2004 ANADOLU
21 EYLÜL 2004 SAKARYA
27 AĞUSTOS 2004 İSTİKBAL
2 TEMMUZ 2004 İKİEYLÜL
14 HAZİRAN 2004 SAKARYA
22 MAYIS 2004 İKİEYLÜL
21 NİSAN 2004 İSTİKBAL
20 OCAK 2004 İSTİKBAL
13 OCAK 2004 SAKARYA
17 ARALIK 2003 SONHABER
13 KASIM 2003 MİLLİ İRADE
06 KASIM 2003 İKİEYLÜL
01 KASIM 2003 İSTİKBAL
30 EYLÜL 2003 İSTİKBAL
23 EYLÜL 2003 SAKARYA
11 EYLÜL 2003 İKİEYLÜL
05 EYLÜL 2003 SONHABER
11 AĞUSTOS 2003 İKİEYLÜL
06 AĞUSTOS 2003 SAKARYA
17 TEMMUZ 2003 SONHABER
10 TEMMUZ 2003 İKİEYLÜL
26 HAZİRAN 2003 İKİEYLÜL
10 HAZİRAN 2003 İSTİKBAL
29 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
06 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
01 NİSAN 2003 MİLLİ İRADE
14 MART 2003 SAKARYA
01 OCAK 2003 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2002 İSTİKBAL
23 ARALIK 2002 HABERTÜRK
29 KASIM 2002 İKİEYLÜL
28 KASIM 2002 İKİEYLÜL
15 EKİM 2002 SAKARYA
24 EYLÜL 2002 MİLLİ İRADE
13 EYLÜL 2002 SAKARYA
24 MART 2002 SAKARYA
03 ŞUBAT 2002 İSTİKBAL
31 OCAK 2002 İKİ EYLÜL
27 OCAK 2002 SAKARYA
01 OCAK 2002 İSTİKBAL
09 KASIM 2001 İKİEYLÜL
31 EKİM 2001 SAKARYA
06 EYLÜL 2001 İSTİKBAL
05 HAZİRAN 2001 SAKARYA
19 NİSAN 2001 SAKARYA
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Sipahi İş Hanı Kat:3 No:74 ESKİŞEHİR   Tel: 0222 220 59 78  0222 444 41 44   Faks: 0222 221 88 87
    eskemlak@gmail.com
Ana Sayfam Yap     Sık Kullanılanlara Ekle     Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri